Giao hàng và Thanh toán

Vận chuyển bằng dịch vụ bưu chính. Giao hàng trong vòng 30 ngày có thể ít phụ thuộc vào quốc gia.